Monday, March 11, 2013

Yakutsk - view of Preobrazhensky Church (traveled 6546 km)

No comments: